Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ղեկավարը  հայտարարում է  մրցույթ Ալավերդու  համայնքապետարանի աշխատակազմիհետևյալ թափուր պաշտոններնզբաղեցնելու համար.

  

Թափուր պաշտոնի անվանումը՝

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության, առողջապահության հարցերի բաժնի պետ (ծածկագիր` 2 1-5 )

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության, առողջապահության հարցերի բաժնի պետի պաշտոնիանձնագրովսահմանվածհիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը.

2. Պաշտոնիբնութագիրը

2.1. Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները՝

Բաժնիպետը`

ա) կազմակերպումէբաժնիաշխատանքները, իրիրավասությանշրջանակներումտալիսէհանձնարարականներբաժնիհամայնքային ծառայողներինևվերահսկումէդրանցժամանակինևպատշաճորակովկատարումը.

բ) քարտուղարիններկայացնումէբաժնիաշխատանքայինծրագրերը, անհրա-ժեշտությանդեպքում`առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր, միջնորդագրերևայլ գրություններ.

գ) անհրաժեշտությանդեպքում` համայնքի ղեկավարիև (կամ) քարտուղարիհամաձայնությամբևհանձնարարությամբ, մասնակցումէհամապատասխանտեղականինքնակառավարմանմարմնիևայլկազմակերպություններիկողմիցկազմակերպվողքննարկումներինուայլմիջոցառումներին՝ այդմարմիններից, պաշտոնատարանձանցից, կազմակերպություններիցստանալովբաժնիառջևդրվածխնդիրներիև գործառույթներիիրականացմանհետկապվածանհրաժեշտտեղեկատվությունևնյութեր.

դ)համայնքի ղեկավարի և (կամ)  քարտուղարիհանձնարարությամբապահովումէիրավականակտերինախագծերի, ծրագրայինփաստաթղթերիմշակումըևնյութերիփորձաքննությունը.

ե) համակարգումէ համայնքի տարածքումգործողմանկապարտեզների,մշակույթիտների,գրադարանների,կրթականմշակութայինայլհիմնարկներիևկազմակերպություններիգործունեությունը։Դրանցգործունեությանբարելավմանվերաբերյալհամապատասխանվերլուծություններ,եզրակացություններէներկայացնումաշխատակազմի քարտուղարին

զ)առողջապահական մարմինների հետ համատեղ համայնքիտարածքումգործողմանկապարտեզներում,կրթականևայլհաստատություններումկազմակերպումէերեխաներիառողջապահական,  կենցաղայինևսանիտարահիգիենիկպայմաններիբարելավմանգործըևայդուղղությամբառաջարկություններէներկայացնումհամայնքի ղեկավարին.

Է)  համայնքի ղեկավարի  հանձնարարությամբիրականացնումէկրթական,մշակութայինհաստատություններիշենքերիշինություններիտեխնիկական վիճակի նկատմամբ մշտական հսկողություն և անհրաժեշտությանդեպքում դրանց վերանորոգման, կառուցապատման, բարեկարգման վերաբերյալեզրակացություններ և հաղորդագրություններ է ներկայացնում համայնքիղեկավարին.

     ը) համայնքիտարածքումգործողմարզականհիմնարկներիևկազմակերպություններիգործունեությանկառավարմանֆիզիկականկուլտուրայիևբակայինսպորտիմասսայականացմանվերաբերյալեզրակացություններևառաջարկություններէներկայացնումհամայնքի ղեկավարին

թ)քարտուղարիններկայացնումէառաջարկություններ`բաժնիհամայնքայինծառայողներինՕրենքովսահմանվածկարգովատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահականտույժիենթարկելուվերաբերյալ, ինչպեսնաևատեստավորումիցառնվազներկուշաբաթառաջներկայացնումէբաժնիհամայնքայինծառայողներիծառայողականբնութագրերը.

ժ) կազմակերպումէքաղաքացիներիդիմում-բողոքներիսահմանվածկարգովքննարկումըևարդյունքներըներկայացնումքարտուղարին.

ժա/ քարտուղարիհանձնարարությամբկազմակերպումէխորհրդակցություններ, հանդիպումներ, ապահովումէայդխորհրդակցությունների, հանդիպումներիարձանագրություններիկազմումը.

ժբ/  ժբ) կազմակերպում է բաժնի աշխատակիցների կողմից ՀԿՏՀ ծրագրում (համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ) անհրաժեշտ  տեղեկատվության գրանցման աշխատանքները.

ժգ)       աշխատակազմի քարտուղարինկիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների մասին.

 Ժդ) իրականացնումէսույնպաշտոնիանձնագրովսահմանվածայլլիազորություններ:

Բաժնիպետըունիօրենքով, այլ իրավականակտերովնախատեսվածայլիրավունքներևկրումէայդակտերովնախատեսվածպարտականություններ:

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության, առողջապահության հարցերի բաժնի պետիպաշտոննզբաղեցնելուհամար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջները.

 

-  ունիբարձրագույնկրթություն,

- ունի համայնքային ծառայությանկամպետական ծառայության պաշտոններումառնվազներկուտարվաստաժկամվերջիներեքտարվաընթացքում քաղաքականկամվարչականկամհայեցողականկամինքնավարպաշտոններումառնվազն մեկտարվաաշխատանքայինստաժկամվերջինութտարվաընթացքումհամայնքի ավագանուանդամիաշխատանքայինգործունեությանառնվազներկուտարվափորձկամ առնվազներեքտարվամասնագիտականաշխատանքայինստաժ

- ունի ՀՀ Սահմանդրության, ՀՀ հողային, հարկային, աշխատանքային, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ  օրենսգրքերի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Համայնքային ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

- տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվության.

- ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

- տիրապետում է ռուսերենին (ազատ), և մեկ այլ օտար լեզու (կարդում, կարողանում է բացատրվել):

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի  զարգացման ծրագրերի և տուրիզմի բաժնի պետ ( ծածկագիր` 2 1-6 )

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և տուրիզմի բաժնի պետի պաշտոնիանձնագրովսահմանվածհիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը.

2. Պաշտոնիբնութագիրը

2.1. Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները՝

 

2. Պաշտոնիբնութագիրը

2.1. Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները՝

Բաժնիպետը`

ա)կազմակերպումէբաժնիաշխատանքները, իրիրավասությանշրջանակներումտալիսէհանձնարարականներբաժնիհամայնքային ծառայողներինևվերահսկումէդրանցժամանակինևպատշաճորակովկատարումը.

բ)  քարտուղարիններկայացնումէբաժնիաշխատանքայինծրագրերը, անհրա-ժեշտությանդեպքում`առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր, միջնորդագրերևայլ գրություններ.

գ/ անհրաժեշտությանդեպքում` համայնքի ղեկավարիև (կամ) քարտուղարիհամաձայնությամբևհանձնարարությամբ, մասնակցումէհամապատասխանտեղականինքնակառավարմանմարմնիևայլկազմակերպություններիկողմիցկազմակերպվողքննարկումներինուայլմիջոցառումներին՝ այդմարմիններից, պաշտոնատարանձանցից, կազմակերպություններիցստանալովբաժնիառջևդրվածխնդիրներիև գործառույթներիիրականացմանհետկապվածանհրաժեշտտեղեկատվությունևնյութեր.

դ)  ապահովումէիրավականակտերինախագծերի, ծրագրայինփաստաթղթերիմշակումըևնյութերիփորձաքննությունը, ստորագրումէիրևբաժնիանունիցպատրաստվողփաստաթղթերը.

  ե) կազմակերպումևհամակարգումէհամայնքիտեսարժանվայրերի, պատմամշակութային կոթողների, հուշարձանների քարտեզագրմանաշխատանքները, կազմումհամապատասխանուղեցույցեր:

զ) Իրականացնումէմոնիտորինգ, տեղականևմիջազգայինծրագրերիիրականացման  ուղղությամբ, ըստ  ոլորտների կատարում է ուսումնասիրություններ և  վերլուծություններ, ներկայացնումէառաջարկություններ: Համապատասխանբաժիններիհետհամատեղկազմակերպումևապահովումէծրագրերիիրականացմանգործընթացը։

է) Կազմում   է համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանը,  հնգամյա զարգացման ծրագրերը ևտեղական  տնտեսության  զարգացմանծրագրերը:

ը) Իրականացնում  էհամայնքիանունիցքույրքաղաքների, միջազգայինկազմակերպություններիևայլկազմակերպություններիհետկնքվածպայմանագրերից, համաձայնագրերիցևայլերկկողմանիպարտավորություններիցբխողաշխատանքներ:

թ) Համայնքային  ծրագրերի  ապահովման  նպատակովկազմակերպումէհանդիպում - քննարկումներ բնակիչների, տնտեսվարող սուբյեկտների և այլ թիրախային խմբերի հետ՝ ըստ ոլորտների /բնապահպանություն, էներգետիկա, գյուղատնտեսություն, սոցիալական, տնտեսական, երիտասարդներ և այլն/:

ժ)  Կազմում և համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում համայնքի սուբվենցիոն և բնապահպանական ծրագրերը։

ժա)  ստորագրումէիրևբաժնիանունիցպատրաստվողփաստաթղթերը, հետևում և ստուգում է համայնքում  ծրագրերով կատարվող շինարարական աշխատանքների համապատասխանությանը նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերին.

 ժբ/ համայնքի ղեկավարի և (կամ)  քարտուղարիհանձնարարությամբապահովումէիրավականակտերինախագծերի, ծրագրայինփաստաթղթերիմշակումըևնյութերիփորձաքննությունը.

ժգ/ քարտուղարիններկայացնումէառաջարկություններ`բաժնիհամայնքայինծառայողներին՝Օրենքովսահմանվածկարգովատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահականտույժիենթարկելուվերաբերյալ, ինչպեսնաևատեստավորումիցառնվազներկուշաբաթառաջներկայացնումէբաժնիհամայնքայինծառայողներիծառայողականբնութագրերը.

ժդ/ կազմակերպումէքաղաքացիներիդիմում-բողոքներիսահմանվածկարգովքննարկումըևարդյունքներըներկայացնումքարտուղարին.

ժե/ քարտուղարիհանձնարարությամբկազմակերպումէխորհրդակցություններ, հանդիպումներ, ապահովումէայդխորհրդակցությունների, հանդիպումներիարձանագրություններիկազմումը.

Ժզ) իրականացնում է ՀԿՏՀ ծրագրում (համայնքային կառավարման տեղեկատվական   համակարգ) անհրաժեշտ տեղեկատվության գրանցում.

  ի) բաժնի պետին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների մասին.

   իա/ իրականացնումէսույնպաշտոնիանձնագրովսահմանվածայլլիազորություններ:

Բաժնիպետըունիօրենքով, այլ իրավականակտերովնախատեսվածայլիրավունքներևկրումէայդակտերովնախատեսվածպարտականություններ:

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և տուրիզմի բաժնի պետիպաշտոննզբաղեցնելուհամար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջները.

 

-  ունիբարձրագույնկրթություն,

- ունի համայնքային ծառայությանկամպետական ծառայության պաշտոններումառնվազներկուտարվաստաժկամվերջիներեքտարվաընթացքում քաղաքականկամվարչականկամհայեցողականկամինքնավարպաշտոններումառնվազն մեկտարվաաշխատանքայինստաժկամվերջինութտարվաընթացքումհամայնքի ավագանուանդամիաշխատանքայինգործունեությանառնվազներկուտարվափորձկամ առնվազներեքտարվամասնագիտականաշխատանքայինստաժ

- ունի ՀՀ Սահմանդրության, ՀՀ հողային, հարկային, աշխատանքային, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ  օրենսգրքերի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Համայնքային ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

- տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվության.

- ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

- տիրապետում է ռուսերենին (ազատ), և մեկ այլ օտար լեզվի (կարդում, կարողանում է բացատրվել)։
Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝
 2024 թվականի հուլիսի 4-ը : 

Մրցույթն սկսելու օրը, ժամը և վայրը՝ մրցույթը կկայանա 2024 թվականի հուլիսի 19-ին՝ ժամը 11:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի շենքում (հասցե՝ ՀՀ Լոռու մարզ, համայնք Ալավերդի, ԶորավարԱնդրանիկիփողոց, 8/1):

Նշված թափուր պաշտոնի համար փաստաթղթերի ներկայացման վայրը՝ ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմ  (հասցե՝ՀՀԼոռումարզ, համայնքԱլավերդի, ԶորավարԱնդրանիկիփողոց, 8/1 , հեռախոս՝ 0253 2 41 00 ) կամԼոռու մարզպետիաշխատակազիՏարածքայինկառավարմանևտեղականինքնակառավարմանհարցերիվարչություն (հասցե՝ՀՀԼոռումարզ, քաղաք Վանաձոր, Հայքի հրապարակ, հեռախոս՝ 0322 4-09-27), ժամը 10:00-ից 18:00, բացիշաբաթևկիրակիօրերից: 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ-ում փախստականիկարգավիճակունեցողանձինքմրցույթինմասնակելուհամարպետքէներկայացնենհետևյալփաստաթղթերը՝

ա)գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով)՝ լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս.

բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի (ների), վկայականի (ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին.

գ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 98-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով, լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս.

դ) հայտարարություն այն մասին, որը ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ, լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս.

ե) «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12–րդ հոդվածի «ե» կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք.

զ) մեկ լուսանկար (3x4 չափսի).

է) անձնագրի պատճենը:

   Փաստաթղթերը ներկայացվում են անձամբ:

Ներկայացվող   փաստաթղթերի  պատճենների հետ միասին անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև դրանց բնօրինակները:   Ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները ետ չեն վերադարձվում:

' /> Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ղեկավարը  հայտարարում է  մրցույթ Ալավերդու  համայնքապետարանի աշխատակազմիհետևյալ թափուր պաշտոններնզբաղեցնելու համար.

  

Թափուր պաշտոնի անվանումը՝

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության, առողջապահության հարցերի բաժնի պետ (ծածկագիր` 2 1-5 )

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության, առողջապահության հարցերի բաժնի պետի պաշտոնիանձնագրովսահմանվածհիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը.

2. Պաշտոնիբնութագիրը

2.1. Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները՝

Բաժնիպետը`

ա) կազմակերպումէբաժնիաշխատանքները, իրիրավասությանշրջանակներումտալիսէհանձնարարականներբաժնիհամայնքային ծառայողներինևվերահսկումէդրանցժամանակինևպատշաճորակովկատարումը.

բ) քարտուղարիններկայացնումէբաժնիաշխատանքայինծրագրերը, անհրա-ժեշտությանդեպքում`առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր, միջնորդագրերևայլ գրություններ.

գ) անհրաժեշտությանդեպքում` համայնքի ղեկավարիև (կամ) քարտուղարիհամաձայնությամբևհանձնարարությամբ, մասնակցումէհամապատասխանտեղականինքնակառավարմանմարմնիևայլկազմակերպություններիկողմիցկազմակերպվողքննարկումներինուայլմիջոցառումներին՝ այդմարմիններից, պաշտոնատարանձանցից, կազմակերպություններիցստանալովբաժնիառջևդրվածխնդիրներիև գործառույթներիիրականացմանհետկապվածանհրաժեշտտեղեկատվությունևնյութեր.

դ)համայնքի ղեկավարի և (կամ)  քարտուղարիհանձնարարությամբապահովումէիրավականակտերինախագծերի, ծրագրայինփաստաթղթերիմշակումըևնյութերիփորձաքննությունը.

ե) համակարգումէ համայնքի տարածքումգործողմանկապարտեզների,մշակույթիտների,գրադարանների,կրթականմշակութայինայլհիմնարկներիևկազմակերպություններիգործունեությունը։Դրանցգործունեությանբարելավմանվերաբերյալհամապատասխանվերլուծություններ,եզրակացություններէներկայացնումաշխատակազմի քարտուղարին

զ)առողջապահական մարմինների հետ համատեղ համայնքիտարածքումգործողմանկապարտեզներում,կրթականևայլհաստատություններումկազմակերպումէերեխաներիառողջապահական,  կենցաղայինևսանիտարահիգիենիկպայմաններիբարելավմանգործըևայդուղղությամբառաջարկություններէներկայացնումհամայնքի ղեկավարին.

Է)  համայնքի ղեկավարի  հանձնարարությամբիրականացնումէկրթական,մշակութայինհաստատություններիշենքերիշինություններիտեխնիկական վիճակի նկատմամբ մշտական հսկողություն և անհրաժեշտությանդեպքում դրանց վերանորոգման, կառուցապատման, բարեկարգման վերաբերյալեզրակացություններ և հաղորդագրություններ է ներկայացնում համայնքիղեկավարին.

     ը) համայնքիտարածքումգործողմարզականհիմնարկներիևկազմակերպություններիգործունեությանկառավարմանֆիզիկականկուլտուրայիևբակայինսպորտիմասսայականացմանվերաբերյալեզրակացություններևառաջարկություններէներկայացնումհամայնքի ղեկավարին

թ)քարտուղարիններկայացնումէառաջարկություններ`բաժնիհամայնքայինծառայողներինՕրենքովսահմանվածկարգովատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահականտույժիենթարկելուվերաբերյալ, ինչպեսնաևատեստավորումիցառնվազներկուշաբաթառաջներկայացնումէբաժնիհամայնքայինծառայողներիծառայողականբնութագրերը.

ժ) կազմակերպումէքաղաքացիներիդիմում-բողոքներիսահմանվածկարգովքննարկումըևարդյունքներըներկայացնումքարտուղարին.

ժա/ քարտուղարիհանձնարարությամբկազմակերպումէխորհրդակցություններ, հանդիպումներ, ապահովումէայդխորհրդակցությունների, հանդիպումներիարձանագրություններիկազմումը.

ժբ/  ժբ) կազմակերպում է բաժնի աշխատակիցների կողմից ՀԿՏՀ ծրագրում (համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ) անհրաժեշտ  տեղեկատվության գրանցման աշխատանքները.

ժգ)       աշխատակազմի քարտուղարինկիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների մասին.

 Ժդ) իրականացնումէսույնպաշտոնիանձնագրովսահմանվածայլլիազորություններ:

Բաժնիպետըունիօրենքով, այլ իրավականակտերովնախատեսվածայլիրավունքներևկրումէայդակտերովնախատեսվածպարտականություններ:

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության, առողջապահության հարցերի բաժնի պետիպաշտոննզբաղեցնելուհամար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջները.

 

-  ունիբարձրագույնկրթություն,

- ունի համայնքային ծառայությանկամպետական ծառայության պաշտոններումառնվազներկուտարվաստաժկամվերջիներեքտարվաընթացքում քաղաքականկամվարչականկամհայեցողականկամինքնավարպաշտոններումառնվազն մեկտարվաաշխատանքայինստաժկամվերջինութտարվաընթացքումհամայնքի ավագանուանդամիաշխատանքայինգործունեությանառնվազներկուտարվափորձկամ առնվազներեքտարվամասնագիտականաշխատանքայինստաժ

- ունի ՀՀ Սահմանդրության, ՀՀ հողային, հարկային, աշխատանքային, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ  օրենսգրքերի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Համայնքային ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

- տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվության.

- ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

- տիրապետում է ռուսերենին (ազատ), և մեկ այլ օտար լեզու (կարդում, կարողանում է բացատրվել):

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի  զարգացման ծրագրերի և տուրիզմի բաժնի պետ ( ծածկագիր` 2 1-6 )

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և տուրիզմի բաժնի պետի պաշտոնիանձնագրովսահմանվածհիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը.

2. Պաշտոնիբնութագիրը

2.1. Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները՝

 

2. Պաշտոնիբնութագիրը

2.1. Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները՝

Բաժնիպետը`

ա)կազմակերպումէբաժնիաշխատանքները, իրիրավասությանշրջանակներումտալիսէհանձնարարականներբաժնիհամայնքային ծառայողներինևվերահսկումէդրանցժամանակինևպատշաճորակովկատարումը.

բ)  քարտուղարիններկայացնումէբաժնիաշխատանքայինծրագրերը, անհրա-ժեշտությանդեպքում`առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր, միջնորդագրերևայլ գրություններ.

գ/ անհրաժեշտությանդեպքում` համայնքի ղեկավարիև (կամ) քարտուղարիհամաձայնությամբևհանձնարարությամբ, մասնակցումէհամապատասխանտեղականինքնակառավարմանմարմնիևայլկազմակերպություններիկողմիցկազմակերպվողքննարկումներինուայլմիջոցառումներին՝ այդմարմիններից, պաշտոնատարանձանցից, կազմակերպություններիցստանալովբաժնիառջևդրվածխնդիրներիև գործառույթներիիրականացմանհետկապվածանհրաժեշտտեղեկատվությունևնյութեր.

դ)  ապահովումէիրավականակտերինախագծերի, ծրագրայինփաստաթղթերիմշակումըևնյութերիփորձաքննությունը, ստորագրումէիրևբաժնիանունիցպատրաստվողփաստաթղթերը.

  ե) կազմակերպումևհամակարգումէհամայնքիտեսարժանվայրերի, պատմամշակութային կոթողների, հուշարձանների քարտեզագրմանաշխատանքները, կազմումհամապատասխանուղեցույցեր:

զ) Իրականացնումէմոնիտորինգ, տեղականևմիջազգայինծրագրերիիրականացման  ուղղությամբ, ըստ  ոլորտների կատարում է ուսումնասիրություններ և  վերլուծություններ, ներկայացնումէառաջարկություններ: Համապատասխանբաժիններիհետհամատեղկազմակերպումևապահովումէծրագրերիիրականացմանգործընթացը։

է) Կազմում   է համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանը,  հնգամյա զարգացման ծրագրերը ևտեղական  տնտեսության  զարգացմանծրագրերը:

ը) Իրականացնում  էհամայնքիանունիցքույրքաղաքների, միջազգայինկազմակերպություններիևայլկազմակերպություններիհետկնքվածպայմանագրերից, համաձայնագրերիցևայլերկկողմանիպարտավորություններիցբխողաշխատանքներ:

թ) Համայնքային  ծրագրերի  ապահովման  նպատակովկազմակերպումէհանդիպում - քննարկումներ բնակիչների, տնտեսվարող սուբյեկտների և այլ թիրախային խմբերի հետ՝ ըստ ոլորտների /բնապահպանություն, էներգետիկա, գյուղատնտեսություն, սոցիալական, տնտեսական, երիտասարդներ և այլն/:

ժ)  Կազմում և համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում համայնքի սուբվենցիոն և բնապահպանական ծրագրերը։

ժա)  ստորագրումէիրևբաժնիանունիցպատրաստվողփաստաթղթերը, հետևում և ստուգում է համայնքում  ծրագրերով կատարվող շինարարական աշխատանքների համապատասխանությանը նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերին.

 ժբ/ համայնքի ղեկավարի և (կամ)  քարտուղարիհանձնարարությամբապահովումէիրավականակտերինախագծերի, ծրագրայինփաստաթղթերիմշակումըևնյութերիփորձաքննությունը.

ժգ/ քարտուղարիններկայացնումէառաջարկություններ`բաժնիհամայնքայինծառայողներին՝Օրենքովսահմանվածկարգովատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահականտույժիենթարկելուվերաբերյալ, ինչպեսնաևատեստավորումիցառնվազներկուշաբաթառաջներկայացնումէբաժնիհամայնքայինծառայողներիծառայողականբնութագրերը.

ժդ/ կազմակերպումէքաղաքացիներիդիմում-բողոքներիսահմանվածկարգովքննարկումըևարդյունքներըներկայացնումքարտուղարին.

ժե/ քարտուղարիհանձնարարությամբկազմակերպումէխորհրդակցություններ, հանդիպումներ, ապահովումէայդխորհրդակցությունների, հանդիպումներիարձանագրություններիկազմումը.

Ժզ) իրականացնում է ՀԿՏՀ ծրագրում (համայնքային կառավարման տեղեկատվական   համակարգ) անհրաժեշտ տեղեկատվության գրանցում.

  ի) բաժնի պետին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների մասին.

   իա/ իրականացնումէսույնպաշտոնիանձնագրովսահմանվածայլլիազորություններ:

Բաժնիպետըունիօրենքով, այլ իրավականակտերովնախատեսվածայլիրավունքներևկրումէայդակտերովնախատեսվածպարտականություններ:

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և տուրիզմի բաժնի պետիպաշտոննզբաղեցնելուհամար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջները.

 

-  ունիբարձրագույնկրթություն,

- ունի համայնքային ծառայությանկամպետական ծառայության պաշտոններումառնվազներկուտարվաստաժկամվերջիներեքտարվաընթացքում քաղաքականկամվարչականկամհայեցողականկամինքնավարպաշտոններումառնվազն մեկտարվաաշխատանքայինստաժկամվերջինութտարվաընթացքումհամայնքի ավագանուանդամիաշխատանքայինգործունեությանառնվազներկուտարվափորձկամ առնվազներեքտարվամասնագիտականաշխատանքայինստաժ

- ունի ՀՀ Սահմանդրության, ՀՀ հողային, հարկային, աշխատանքային, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ  օրենսգրքերի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Համայնքային ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

- տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվության.

- ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

- տիրապետում է ռուսերենին (ազատ), և մեկ այլ օտար լեզվի (կարդում, կարողանում է բացատրվել)։
Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝
 2024 թվականի հուլիսի 4-ը : 

Մրցույթն սկսելու օրը, ժամը և վայրը՝ մրցույթը կկայանա 2024 թվականի հուլիսի 19-ին՝ ժամը 11:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի շենքում (հասցե՝ ՀՀ Լոռու մարզ, համայնք Ալավերդի, ԶորավարԱնդրանիկիփողոց, 8/1):

Նշված թափուր պաշտոնի համար փաստաթղթերի ներկայացման վայրը՝ ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմ  (հասցե՝ՀՀԼոռումարզ, համայնքԱլավերդի, ԶորավարԱնդրանիկիփողոց, 8/1 , հեռախոս՝ 0253 2 41 00 ) կամԼոռու մարզպետիաշխատակազիՏարածքայինկառավարմանևտեղականինքնակառավարմանհարցերիվարչություն (հասցե՝ՀՀԼոռումարզ, քաղաք Վանաձոր, Հայքի հրապարակ, հեռախոս՝ 0322 4-09-27), ժամը 10:00-ից 18:00, բացիշաբաթևկիրակիօրերից: 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ-ում փախստականիկարգավիճակունեցողանձինքմրցույթինմասնակելուհամարպետքէներկայացնենհետևյալփաստաթղթերը՝

ա)գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով)՝ լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս.

բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի (ների), վկայականի (ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին.

գ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 98-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով, լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս.

դ) հայտարարություն այն մասին, որը ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ, լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս.

ե) «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12–րդ հոդվածի «ե» կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք.

զ) մեկ լուսանկար (3x4 չափսի).

է) անձնագրի պատճենը:

   Փաստաթղթերը ներկայացվում են անձամբ:

Ներկայացվող   փաստաթղթերի  պատճենների հետ միասին անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև դրանց բնօրինակները:   Ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները ետ չեն վերադարձվում:

' />
Այսօր: Չորեքշաբթի, 24 Հուլիսի 2024թ.
Ալավերդու համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 154
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի «Ախթալայի ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ մեթոդիստի (տնօրենի ուսումնական գծով տեղակալ) թափուր պաշտոնի համար
2024,Հուլիս 23 - Օգոստոս 16
Ալավերդու համայնքապետարանը փնտրում է աշխատակից Եկամուտների հաշվառման, հավաքագրման, գույքի կառավարման, առևտրի և սպասարկման բաժնի համար
2024,Հուլիս 22 - Օգոստոս 1
Էներգախնայողության հիմնադրամը (ESF) անդամակցության է հրավիրում ՔՀԿ-ներին՝ «ԵՄ-ն հայկական համայնքներում էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի համար» ծրագրի շրջանակում
2024,Հուլիս 19 - 25
Հեղեղումների պատճառով աղետի գոտում ֆիզիկական անձանց պատճառված վնասի փոխհատուցման կարգի մասին
2024,Հուլիս 16 - Օգոստոս 25
Ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների լիզինգի աջակցության ծրագրի վերաբերյալ
2024,Հուլիս 16 - Սեպտեմբեր 16
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին .
2024,Հուլիս 16 - Օգոստոս 1
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին
2024,Հուլիս 16 - Օգոստոս 1
2024 թվականի մայիսի 25-26-ը տեղացած հորդառատ անձրևներով պայմանավորված հեղեղումների պատճառով տուժած ընտանիքներին սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգի մասին
2024,Հուլիս 12 - Օգոստոս 31
Ալավերդի համայնքի ՄԵԾ ԱՅՐՈՒՄԻ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ մեթոդիստի (տնօրենի ուսումնական գծով տեղակալ) թափուր պաշտոնի համար
2024,Հուլիս 4 - Օգոստոս 2
ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող ֆինանսական կրթման ազգային ծրագրի վերաբերյալ
2024,Հուլիս 4 - Օգոստոս 31
Հնարավոր է հրդեհավտանգության աստիճանի կտրուկ բարձրացում:
2024,Հունիս 25 - Օգոստոս 25
Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության ծրագրի մասին
2024,Մարտ 22 - Դեկտեմբեր 30
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 26-ԻՆ ԺԱՄԸ 15.00-ԻՆ ԿԱՅԱՆԱԼԻՔ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
2023,Սեպտեմբեր 19 - 2024,Սեպտեմբեր 19
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
2023,Օգոստոս 8 - 2024,Օգոստոս 9
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
2023,Հուլիս 19 - 2025,Հուլիս 21

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀայտարարությունՀայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
Հեղինե Ճիճիլյան
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
19/06/2024
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
04/07/2024
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ղեկավարը  հայտարարում է  մրցույթ Ալավերդու  համայնքապետարանի աշխատակազմիհետևյալ թափուր պաշտոններնզբաղեցնելու համար.

  

Թափուր պաշտոնի անվանումը՝

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության, առողջապահության հարցերի բաժնի պետ (ծածկագիր` 2 1-5 )

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության, առողջապահության հարցերի բաժնի պետի պաշտոնիանձնագրովսահմանվածհիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը.

2. Պաշտոնիբնութագիրը

2.1. Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները՝

Բաժնիպետը`

ա) կազմակերպումէբաժնիաշխատանքները, իրիրավասությանշրջանակներումտալիսէհանձնարարականներբաժնիհամայնքային ծառայողներինևվերահսկումէդրանցժամանակինևպատշաճորակովկատարումը.

բ) քարտուղարիններկայացնումէբաժնիաշխատանքայինծրագրերը, անհրա-ժեշտությանդեպքում`առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր, միջնորդագրերևայլ գրություններ.

գ) անհրաժեշտությանդեպքում` համայնքի ղեկավարիև (կամ) քարտուղարիհամաձայնությամբևհանձնարարությամբ, մասնակցումէհամապատասխանտեղականինքնակառավարմանմարմնիևայլկազմակերպություններիկողմիցկազմակերպվողքննարկումներինուայլմիջոցառումներին՝ այդմարմիններից, պաշտոնատարանձանցից, կազմակերպություններիցստանալովբաժնիառջևդրվածխնդիրներիև գործառույթներիիրականացմանհետկապվածանհրաժեշտտեղեկատվությունևնյութեր.

դ)համայնքի ղեկավարի և (կամ)  քարտուղարիհանձնարարությամբապահովումէիրավականակտերինախագծերի, ծրագրայինփաստաթղթերիմշակումըևնյութերիփորձաքննությունը.

ե) համակարգումէ համայնքի տարածքումգործողմանկապարտեզների,մշակույթիտների,գրադարանների,կրթականմշակութայինայլհիմնարկներիևկազմակերպություններիգործունեությունը։Դրանցգործունեությանբարելավմանվերաբերյալհամապատասխանվերլուծություններ,եզրակացություններէներկայացնումաշխատակազմի քարտուղարին

զ)առողջապահական մարմինների հետ համատեղ համայնքիտարածքումգործողմանկապարտեզներում,կրթականևայլհաստատություններումկազմակերպումէերեխաներիառողջապահական,  կենցաղայինևսանիտարահիգիենիկպայմաններիբարելավմանգործըևայդուղղությամբառաջարկություններէներկայացնումհամայնքի ղեկավարին.

Է)  համայնքի ղեկավարի  հանձնարարությամբիրականացնումէկրթական,մշակութայինհաստատություններիշենքերիշինություններիտեխնիկական վիճակի նկատմամբ մշտական հսկողություն և անհրաժեշտությանդեպքում դրանց վերանորոգման, կառուցապատման, բարեկարգման վերաբերյալեզրակացություններ և հաղորդագրություններ է ներկայացնում համայնքիղեկավարին.

     ը) համայնքիտարածքումգործողմարզականհիմնարկներիևկազմակերպություններիգործունեությանկառավարմանֆիզիկականկուլտուրայիևբակայինսպորտիմասսայականացմանվերաբերյալեզրակացություններևառաջարկություններէներկայացնումհամայնքի ղեկավարին

թ)քարտուղարիններկայացնումէառաջարկություններ`բաժնիհամայնքայինծառայողներինՕրենքովսահմանվածկարգովատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահականտույժիենթարկելուվերաբերյալ, ինչպեսնաևատեստավորումիցառնվազներկուշաբաթառաջներկայացնումէբաժնիհամայնքայինծառայողներիծառայողականբնութագրերը.

ժ) կազմակերպումէքաղաքացիներիդիմում-բողոքներիսահմանվածկարգովքննարկումըևարդյունքներըներկայացնումքարտուղարին.

ժա/ քարտուղարիհանձնարարությամբկազմակերպումէխորհրդակցություններ, հանդիպումներ, ապահովումէայդխորհրդակցությունների, հանդիպումներիարձանագրություններիկազմումը.

ժբ/  ժբ) կազմակերպում է բաժնի աշխատակիցների կողմից ՀԿՏՀ ծրագրում (համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ) անհրաժեշտ  տեղեկատվության գրանցման աշխատանքները.

ժգ)       աշխատակազմի քարտուղարինկիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների մասին.

 Ժդ) իրականացնումէսույնպաշտոնիանձնագրովսահմանվածայլլիազորություններ:

Բաժնիպետըունիօրենքով, այլ իրավականակտերովնախատեսվածայլիրավունքներևկրումէայդակտերովնախատեսվածպարտականություններ:

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության, առողջապահության հարցերի բաժնի պետիպաշտոննզբաղեցնելուհամար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջները.

 

-  ունիբարձրագույնկրթություն,

- ունի համայնքային ծառայությանկամպետական ծառայության պաշտոններումառնվազներկուտարվաստաժկամվերջիներեքտարվաընթացքում քաղաքականկամվարչականկամհայեցողականկամինքնավարպաշտոններումառնվազն մեկտարվաաշխատանքայինստաժկամվերջինութտարվաընթացքումհամայնքի ավագանուանդամիաշխատանքայինգործունեությանառնվազներկուտարվափորձկամ առնվազներեքտարվամասնագիտականաշխատանքայինստաժ

- ունի ՀՀ Սահմանդրության, ՀՀ հողային, հարկային, աշխատանքային, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ  օրենսգրքերի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Համայնքային ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

- տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվության.

- ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

- տիրապետում է ռուսերենին (ազատ), և մեկ այլ օտար լեզու (կարդում, կարողանում է բացատրվել):

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի  զարգացման ծրագրերի և տուրիզմի բաժնի պետ ( ծածկագիր` 2 1-6 )

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և տուրիզմի բաժնի պետի պաշտոնիանձնագրովսահմանվածհիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը.

2. Պաշտոնիբնութագիրը

2.1. Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները՝

 

2. Պաշտոնիբնութագիրը

2.1. Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները՝

Բաժնիպետը`

ա)կազմակերպումէբաժնիաշխատանքները, իրիրավասությանշրջանակներումտալիսէհանձնարարականներբաժնիհամայնքային ծառայողներինևվերահսկումէդրանցժամանակինևպատշաճորակովկատարումը.

բ)  քարտուղարիններկայացնումէբաժնիաշխատանքայինծրագրերը, անհրա-ժեշտությանդեպքում`առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր, միջնորդագրերևայլ գրություններ.

գ/ անհրաժեշտությանդեպքում` համայնքի ղեկավարիև (կամ) քարտուղարիհամաձայնությամբևհանձնարարությամբ, մասնակցումէհամապատասխանտեղականինքնակառավարմանմարմնիևայլկազմակերպություններիկողմիցկազմակերպվողքննարկումներինուայլմիջոցառումներին՝ այդմարմիններից, պաշտոնատարանձանցից, կազմակերպություններիցստանալովբաժնիառջևդրվածխնդիրներիև գործառույթներիիրականացմանհետկապվածանհրաժեշտտեղեկատվությունևնյութեր.

դ)  ապահովումէիրավականակտերինախագծերի, ծրագրայինփաստաթղթերիմշակումըևնյութերիփորձաքննությունը, ստորագրումէիրևբաժնիանունիցպատրաստվողփաստաթղթերը.

  ե) կազմակերպումևհամակարգումէհամայնքիտեսարժանվայրերի, պատմամշակութային կոթողների, հուշարձանների քարտեզագրմանաշխատանքները, կազմումհամապատասխանուղեցույցեր:

զ) Իրականացնումէմոնիտորինգ, տեղականևմիջազգայինծրագրերիիրականացման  ուղղությամբ, ըստ  ոլորտների կատարում է ուսումնասիրություններ և  վերլուծություններ, ներկայացնումէառաջարկություններ: Համապատասխանբաժիններիհետհամատեղկազմակերպումևապահովումէծրագրերիիրականացմանգործընթացը։

է) Կազմում   է համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանը,  հնգամյա զարգացման ծրագրերը ևտեղական  տնտեսության  զարգացմանծրագրերը:

ը) Իրականացնում  էհամայնքիանունիցքույրքաղաքների, միջազգայինկազմակերպություններիևայլկազմակերպություններիհետկնքվածպայմանագրերից, համաձայնագրերիցևայլերկկողմանիպարտավորություններիցբխողաշխատանքներ:

թ) Համայնքային  ծրագրերի  ապահովման  նպատակովկազմակերպումէհանդիպում - քննարկումներ բնակիչների, տնտեսվարող սուբյեկտների և այլ թիրախային խմբերի հետ՝ ըստ ոլորտների /բնապահպանություն, էներգետիկա, գյուղատնտեսություն, սոցիալական, տնտեսական, երիտասարդներ և այլն/:

ժ)  Կազմում և համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում համայնքի սուբվենցիոն և բնապահպանական ծրագրերը։

ժա)  ստորագրումէիրևբաժնիանունիցպատրաստվողփաստաթղթերը, հետևում և ստուգում է համայնքում  ծրագրերով կատարվող շինարարական աշխատանքների համապատասխանությանը նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերին.

 ժբ/ համայնքի ղեկավարի և (կամ)  քարտուղարիհանձնարարությամբապահովումէիրավականակտերինախագծերի, ծրագրայինփաստաթղթերիմշակումըևնյութերիփորձաքննությունը.

ժգ/ քարտուղարիններկայացնումէառաջարկություններ`բաժնիհամայնքայինծառայողներին՝Օրենքովսահմանվածկարգովատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահականտույժիենթարկելուվերաբերյալ, ինչպեսնաևատեստավորումիցառնվազներկուշաբաթառաջներկայացնումէբաժնիհամայնքայինծառայողներիծառայողականբնութագրերը.

ժդ/ կազմակերպումէքաղաքացիներիդիմում-բողոքներիսահմանվածկարգովքննարկումըևարդյունքներըներկայացնումքարտուղարին.

ժե/ քարտուղարիհանձնարարությամբկազմակերպումէխորհրդակցություններ, հանդիպումներ, ապահովումէայդխորհրդակցությունների, հանդիպումներիարձանագրություններիկազմումը.

Ժզ) իրականացնում է ՀԿՏՀ ծրագրում (համայնքային կառավարման տեղեկատվական   համակարգ) անհրաժեշտ տեղեկատվության գրանցում.

  ի) բաժնի պետին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների մասին.

   իա/ իրականացնումէսույնպաշտոնիանձնագրովսահմանվածայլլիազորություններ:

Բաժնիպետըունիօրենքով, այլ իրավականակտերովնախատեսվածայլիրավունքներևկրումէայդակտերովնախատեսվածպարտականություններ:

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և տուրիզմի բաժնի պետիպաշտոննզբաղեցնելուհամար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջները.

 

-  ունիբարձրագույնկրթություն,

- ունի համայնքային ծառայությանկամպետական ծառայության պաշտոններումառնվազներկուտարվաստաժկամվերջիներեքտարվաընթացքում քաղաքականկամվարչականկամհայեցողականկամինքնավարպաշտոններումառնվազն մեկտարվաաշխատանքայինստաժկամվերջինութտարվաընթացքումհամայնքի ավագանուանդամիաշխատանքայինգործունեությանառնվազներկուտարվափորձկամ առնվազներեքտարվամասնագիտականաշխատանքայինստաժ

- ունի ՀՀ Սահմանդրության, ՀՀ հողային, հարկային, աշխատանքային, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ  օրենսգրքերի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Համայնքային ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

- տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվության.

- ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

- տիրապետում է ռուսերենին (ազատ), և մեկ այլ օտար լեզվի (կարդում, կարողանում է բացատրվել)։
Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝
 2024 թվականի հուլիսի 4-ը : 

Մրցույթն սկսելու օրը, ժամը և վայրը՝ մրցույթը կկայանա 2024 թվականի հուլիսի 19-ին՝ ժամը 11:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի շենքում (հասցե՝ ՀՀ Լոռու մարզ, համայնք Ալավերդի, ԶորավարԱնդրանիկիփողոց, 8/1):

Նշված թափուր պաշտոնի համար փաստաթղթերի ներկայացման վայրը՝ ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքապետարանի աշխատակազմ  (հասցե՝ՀՀԼոռումարզ, համայնքԱլավերդի, ԶորավարԱնդրանիկիփողոց, 8/1 , հեռախոս՝ 0253 2 41 00 ) կամԼոռու մարզպետիաշխատակազիՏարածքայինկառավարմանևտեղականինքնակառավարմանհարցերիվարչություն (հասցե՝ՀՀԼոռումարզ, քաղաք Վանաձոր, Հայքի հրապարակ, հեռախոս՝ 0322 4-09-27), ժամը 10:00-ից 18:00, բացիշաբաթևկիրակիօրերից: 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ-ում փախստականիկարգավիճակունեցողանձինքմրցույթինմասնակելուհամարպետքէներկայացնենհետևյալփաստաթղթերը՝

ա)գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով)՝ լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս.

բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի (ների), վկայականի (ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին.

գ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 98-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով, լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս.

դ) հայտարարություն այն մասին, որը ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ, լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս.

ե) «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12–րդ հոդվածի «ե» կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք.

զ) մեկ լուսանկար (3x4 չափսի).

է) անձնագրի պատճենը:

   Փաստաթղթերը ներկայացվում են անձամբ:

Ներկայացվող   փաստաթղթերի  պատճենների հետ միասին անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև դրանց բնօրինակները:   Ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները ետ չեն վերադարձվում:

Բոլորը
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023թ. ՀՈՒLԻՍԻ 28-Ի ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 22-Ի ՀԵՐ
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023թ. ՄԱՅԻՍԻ 17-Ի ՀԵՐԹ
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 18-
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 17-Ի
Ալավերդի համայնքի 26.05.2022թ.-ի ավագանու հերթական
Ալավերդի համայնքի 31.03.2022թ.-ի ավագանու հերթական
Ալավերդի համայնքի 23.02.2022թ.-ի ավագանու հերթական
Ալավերդի համայնքի 11.02.2022թ.-ի ավագանու արտահերթ
Ալավերդի համայնքի ավագանու արտահերթ 05.10.2018թ. ն
Ալավերդի համայնքի ավագանու արտահերթ 19.09.2018թ. ն
Ալավերդի համայնքի ավագանու 30.08.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու արտահերթ 16.08.2018թ. ն
Ալավերդի համայնքի ավագանու 26.07.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու արտահերթ 08.06.2018թ. ն
Ալավերդի համայնքի ավագանու 31.05.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու 31.10.2022 թ նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու արտահերթ 12.04.2018թ. ն
Ալավերդի համայնքի ավագանու 29.03.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու 22.02.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու 25.01.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի ավագանու 25.12.2018թ. նիստ
Ալավերդի համայնքի 12.07.2021թ.-ի ավագանու արտահերթ
Ալավերդի համայնքի 29.07.2021թ.-ի ավագանու հերթական
Ալավերդի համայնքի 07.09.2021թ.-ի ավագանու նիստ
Ալավերդի համայնքի 03.12.2021թ.-ի ավագանու արտահերթ
Ալավերդի համայնքի ավագանու 15.02.2023 թվականի հերթ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Ալավերդի, Զ.Անդրանիկի 8/1
(0253) 2-41-00
alaverdimunicipality@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53764670@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner